Tìm chiếc giường 6,3 triệu USD

Chiếc giường này có giá 6,3 triệu USD (gần 140 tỷ đồng). Trên toàn thế giới chỉ có 2 chiếc như vậy.